Actieplan grensoverschrijdend klimaat

Projectleider Provincie Zeeland
Partners Provincies Oost- en West-Vlaanderen
Totale kosten 4.768 EUR
Bijdrage Scheldemondfonds 4.768 EUR
Looptijd 2008-2009

Provincies zoeken de laatste jaren naar de rol die zij kunnen spelen en de bijdrage die zij kunnen leveren om de klimaatverandering het hoofd te bieden. Er is nog weinig grensoverschrijdend contact rond deze inspanningen, terwijl de gevolgen van de klimaatverandering wel degelijk niet ophouden aan de grens. De euregio wilde daarom een actieplan opstellen voor grensoverschrijdend klimaatbeleid binnen de Euregio. Door middel van een expertbijeenkomst rond deze materie werd een voorstel geformuleerd.

De Scheldemondraad kwam tot dit project tijdens het opstellen van een ‘ambitienota’ in het voorjaar van 2007. In die ambitienota werden, zeer globaal, lange termijn doelstellingen geformuleerd. Een daarvan was om grensoverschrijdende samenwerking op vlak van klimaatbeleid veel sterker uit te bouwen.

Wel wilde de Scheldemondraad beginnen met een aantal weloverwogen uitgekozen projecten op vlak van klimaatbeleid. Op welke deelterreinen ontstaat de meeste grensoverschrijdende meerwaarde? Op vlak van verdediging tegen de zee, watermanagement, alternatieve energie of zuiniger energieverbruik? De Scheldemondraad wilde goede projectkeuzes maken om zo het aantal initiatieven overzichtelijk te houden.

Ook wilde de Scheldemondraad voldoende draagvlak creëren om de meest nuttige projecten ook daadwerkelijk gezamenlijk uit te voeren. Deze uitgevoerde acties moeten dan vervolgens gezien worden als bouwstenen voor de verdere uitbouw van een grensoverschrijdend klimaatbeleid.

Het kleinschalige project ‘Actieplan Grensoverschrijdend Klimaatbeleid’ is allereerst dus een strategisch project, dat ervoor moet zorgen dat de samenwerking op vlak van klimaatbeleid tussen de provinciebesturen goed in gang wordt gezet. Het project, de expertbijeenkomst en de vergaderingen van de Scheldemondraad tot het opstellen van het actieplan, is de aanloop naar een serie van investerings-, sensibiliserings-, afstemmings-, of educatieprojecten.

Het Actieplan werd uiteindelijk goedgekeurd op 11 september 2009. De eerste projecten die vervolgens werden ondernomen zijn een communicatieproject richting burgers en bedrijfsleven, twee projecten rond waterberging (Water voor nu en later en Natuurlijk Water) en flankerende activiteiten voor de biogebaseerde economie.