Gewasbescherming op de grens

Projectleider Inagro
Partners PCG vzw, Provincie Zeeland
Totale kosten 26.600 EUR  
Bijdrage Scheldemondfonds 26.600 EUR
Looptijd 2020-2021

Grenslandbouw brengt verschillende knelpunten met zich mee. Dit zijn zaken zoals bemesting, pootgoed, fiscaliteit, gewasbescherming,… Grenslandbouwers worden bijvoorbeeld met het probleem geconfronteerd dat ze zowel een Belgische fytolicentie als een Nederlandse spuitlicentie nodig hebben om hun gewassen te mogen besproeien. Dergelijke zaken zorgen voor extra werk, administratie en verwarring.

De eerste doelstelling van dit project is dan ook om met de bevoegde instanties in België en Nederland te overleggen om stappen te zetten richting een vereenvoudigde wederzijdse erkenning van de fyto-/spuitlicentie.

Daarnaast is het de bedoeling om samen met de grenslandbouwers en stakeholders een traject uit te werken om tot een aanpak van de verschillende knelpunten te komen. Dit moet leiden tot een actieplan met advies omtrent de resterende knelpunten en de meest aangewezen strategie om deze aan te kunnen pakken. Ook hier kan wetgeving dan mogelijk op elkaar afgestemd worden.

Door samen met grenslandbouwers en stakeholders een traject uit te werken om de knelpunten in kwestie beter te begrijpen kan tot een haalbare oplossing voor alle partijen gekomen worden. Wat is de meest aangewezen strategie? Kan gesproken worden met de bevoegde instanties in beide landen over de erkenningen? Of kunnen we hulpmiddelen ontwikkelen voor grenslandbouwers, die het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen voor de grenslandbouwer zouden vereenvoudigen? Het is tevens de bedoeling om te peilen naar andere knelpunten die grenslandbouwers ervaren en deze in kaart te brengen, uit te diepen en een potentiële aanpak te formuleren. Dit gebeurt via interviews en een multi-stakeholder overleg met de landbouwers in kwestie en relevante stakeholders zoals lokale en federale overheden, landbouworganisaties, adviseurs,… zowel uit België als Nederland.