RAS en Regels

Projectleider Provincie West-Vlaanderen
Partners Provincies Oost-Vlaanderen en Zeeland, Imares, PIVAL, PCG
Totale kosten 54.900 EUR
Bijdrage Scheldemondfonds 28.650 EUR
Looptijd 2010-2011

Binnen het Scheldemondgebied beginnen meer en meer bedrijven geïnteresseerd te raken in aquacultuur, met name intensieve aquacultuur in gesloten recirculatie aquacultuur systemen (RAS). Deze ontwikkeling wordt ondersteund en gestimuleerd door verschillende projecten in de regio, voornamelijk het Interreg IV A project Aqua-Vlan, dat ontstond op initiatief van de Scheldemondraad. Aqua-Vlan heeft een sterke focus op het ontwikkelen van duurzame, rendabele kweektechnieken, vissoorten en hun positie in de markt, maar helaas kon hier geen aandacht gegeven worden aan regel- en wetgeving rond aquacultuur.

Bij bijna alle partners van het Aqua-Vlan project lopen vergunningsprocedures voor demonstratiefaciliteiten en allen ervaren dat overheden onvoldoende kennis omtrent deze materie bezitten voor een correcte interpretatie van de aquacultuurwetgeving. Met als gevolg een moeizaam procedure voor het verkrijgen van vergunningen, bv. de milieuvergunning. Verder is er een sterk contact met potentiële kwekers of bedrijven die al aan de slag zijn.

Helaas werd duidelijk tijdens discussies, dat alle stakeholders dezelfde problemen ondervinden als de Aqua-Vlan partners bij de handhaving van regels door lokale en provinciale overheden. Vaak ligt de oorzaak van deze moeizame samenwerking bij het feit dat aquacultuur voor de overheden een nieuwe sector is, in het bijzonder voor aquacultuur in gesloten RAS.

Het resultaat is echter dat Europese wetgeving verschillend geïnterpreteerd kan worden door de verschillende overheden; dit zowel regionaal als provinciaal aan beide zijden van de landsgrens. Dit wordt als bijzonder hinderlijk ervaren door de sector voor de verdere duurzame ontwikkeling van aquacultuur in RAS. Van belang is hier vooral het regelwerk rond de Kaderrichtlijn Water, de Richtlijn voor Exoten en het juist berekenen van afvalstromen en het managen van afvalstromen vanuit RAS. Deze zijn vaak niet duidelijk voor overheden en worden deels onvolledig op zelfs foutief geïnterpreteerd.

Daarom wil dit project de interpretatie en handhaving van regels tijdens het vergunningsproces voor aquacultuurbedrijven, in het bijzonder gesloten RAS, transparanter maken voor overheden (regionaal en provinciaal). Op deze manier wordt aquacultuur op een duurzame wijze bevorderd met de correcte aandacht voor onze leefomgeving.

Er zal een handleiding worden gemaakt voor interpretatie van regelgeving rond het vergunningsproces voor aquacultuur in RAS voor de Scheldemondregio met als doelpubliek: overheden (om die regels juist de handhaven) en kwekers (om hun mogelijkheden correct te verkennen).