Grenswerk

Het samenwerkingsverband binnen Euregio Scheldemond tussen de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland biedt duurzame handvatten voor het beantwoorden van actuele (ruimtelijke) vraagstukken en anticipeert op de vragen van de toekomst. Het doel is ook om bij te dragen aan een betere afstemming op het vlak van omgevingsbeleid van de verschillende provincies.

In het Scheldemondgebied lopen reeds talrijke initiatieven, projecten en grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden. Enkele goede voorbeelden van grensoverschrijdende samenwerking zijn de natuurontwikkeling in het Zwin, de samenwerkende havens in het North Sea Port gebied en het Grenspark in het Linieland Waas en Hulst. De dynamiek in de verschillende deelgebieden wordt in de grensvisie niet verder benoemd omdat elk deelgebied daar een eigen vorm aan geeft. De meerwaarde van de grensvisie is om in beeld te brengen dat er ook over de deelgebieden heen samengewerkt moet worden. De grens vormt namelijk vaak ook een barrière. Om deze barrières te kunnen weghalen is een grensoverschrijdende visie, waarin thema’s worden benoemd waarop samenwerking een meerwaarde is, noodzakelijk. Alleen door grensoverschrijdend te werken kan de regio zijn ambities waarmaken.

Lees hier meer omtrent ons grenswerk.