Agrocomplex Scheldemond

Projectleider Provincie West-Vlaanderen
Partners Provincie Oost-Vlaanderen en Zeeland
Totale kosten 33.000 EUR
Bijdrage Scheldemondfonds 16.500 EUR
Looptijd 2012-2013

Dit project komt voor uit de themadag ‘Agrocomplex Scheldemond: samen een wereld te winnen?!’, die eind 2009 door de drie provincies in samenwerking met de Vakgroep Landbouw, Platteland en Visserij van de Euregio Scheldemond werd georganiseerd.

Centraal tijdens deze dag stonden de verschillende manieren van ketensamenwerking. Er is een steeds groter tekort aan (fossiele) grondstoffen en dat terwijl bevolkingsaantallen en dus ook de vraag naar voeding, grondstoffen en energie toenemen. Het Agrocomplex Scheldemond staat aan de vooravond van belangrijke veranderingen. Er liggen aanzienlijke kansen in het vooruitzicht.

Het doel van het project is om de kansen inzake het agrocomplex duidelijk in beeld te brengen, met in het bijzonder de focus op kansen voor grensoverschrijdende samenwerking binnen het thema van het agrocomplex. Met ander woorden: zoeken waar de gemeenschappelijkheid en de complementariteit zit.

Door het organiseren van een 5-tal overlegtafels zal er intensief ingezet worden op het delen van kennis en ervaring. Deze overlegtafels richten zich op de 4 O’s: overheid, onderwijs en onderzoek, ondernemers. Er zal een keuze gemaakt worden uit de volgende thema’s:

  • Onderwijs – opleiding – arbeid
  • Onderzoek/Innovatie
  • Logistiek, havens en handel
  • Facility sharing
  • Biogebaseerde economie
  • Internationalisering en promotie
  • (korte) ketenvorming

Afhankelijk van het thema kan de klemtoon sterker gelegd worden op het bereiken van de ene of de andere doelgroep. Voorafgaand aan de overlegtafels zal de ‘positie’ van het agrocomplex in Euregio Scheldemond in beeld gebracht worden. Het betreft een beknopte analyse en synthese van de bestaande informatie om een globaal overzicht te kunnen opmaken van het agrocomplex/agrovoedingscomplex.

Uit deze overlegtafels zullen conclusies en aanbevelingen geformuleerd worden en zullen als input dienen voor een vervolgtraject. Dit vervolgtraject is dubbel. Enerzijds het ontwikkelen van een gezamenlijk beleid, maar zeer concreet ook het uitwerken van een nieuw Europees project voor dit thema of een aantal deelaspecten ervan. Die zullen dan verder door de vakgroepen landbouw en economie moeten opgepikt worden en de verdere toekomst verder uitgewerkt worden.