Publicaties

Grenswerk

Dit document is een grensoverschrijdend vertrekpunt voor samenwerking in de Scheldemondregio. Het biedt duurzame handvatten voor het beantwoorden van actuele (ruimtelijke) vraagstukken en anticipeert op de vragen van de toekomst. Het doel is ook om bij te dragen aan een betere afstemming op het vlak van omgevingsbeleid van de verschillende provincies. Daarnaast helpt dit document bij het bepalen van de thema’s voor nieuwe Interreg periode.


North Sea Port District: werkagenda

Het North Sea Port District is een grensoverschrijdend traject dat een samenwerking zoekt in het ruimere gebied rond North Sea Port en bekijkt hoe deze samenwerking vormgegeven kan worden. Naar aanleiding van de grensoverschrijdende fusie van Zeeland Seaports en de Haven van Gent tot North Sea Port wil men samen met de omliggende gemeenten en provincies kijken hoe de krachten gebundeld kunnen worden.
                            Analyse competenties knelpuntberoepen

Door Vlaamse en Nederlandse opleidingen te vergelijken op het vlak van verworven competenties, inzichtelijk te maken hoe een aanvullende opleiding eventuele verschillen kan helpen overbruggen, en deze informatie te dissemineren, kan de arbeidsmobiliteit in de grensregio worden bevorderd, en daardoor de grensoverschrijdende economische groei.                                            

Twee knelpuntberoepen, namelijk verzorgende en lasser, werden geselecteerd waarvan de competenties binnen de opleidingen in Zeeland, enerzijds, en in Oost- en West-Vlaanderen, anderzijds, werden vergeleken.


Grenzeloze kansen voor werk

Na de presentatie van het onderzoeksrapport ‘Grenzeloze kansen voor werk, 10 mogelijkheden voor Scheldemond’ in maart 2012, als resultaat van het Interreg Glastuinbouwproject, is er vooruitgang geboekt. Sommige binnen het Interreg-project ‘Tendenzen zonder Grenzen’, andere binnen bestaande netwerken of vanuit nieuwe initiatieven..

Deze vervolgversie van ‘Grenzeloze kansen voor werk’ gaat daar dieper op in.


Scheldemond Werkt!

In het Scheldemondgebied en met uitbreiding Antwerpen en Noord-Brabant lopen heel wat initiatieven op het vlak van grensoverschrijdend arbeidsmarktbeleid. Die zijn uiterst zinvol, maar een overkoepelende regionale grensoverschrijdende visie over wat er in de regio moet gebeuren om de arbeidsmobiliteit optimaal te bevorderen drong zich op.
Het project Scheldemond Werkt maakte een degelijke oefening om te kijken wat de Scheldemond+regio nodig heeft op vlak van grensarbeid.


Grenzeloos ondernemen

Kleine en middelgrote ondernemingen in de Scheldemondregio ervaren het ondernemen
over de grens als een opportuniteit maar, ook als een uitdaging. Voor werk zijn in de Euregio Scheldemond reeds stappen gezet om grensoverschrijdende mobiliteit te faciliteren. Een specifiek onderzoek naar de aanpak voor grenzeloos ondernemen met daarbij horende beleidssuggesties lijken aangewezen.


Kansenatlas

Grensregio’s hebben nu of in de toekomst te maken met problemen die specifiek zijn voor grensregio’s (bvb. bevolkingskrimp). De Kansenatlas brengt de kansen voor grensoverschrijdende samenwerking voor de Euregio Scheldemond in kaart.

.

.

.


Standpunt Euregio Scheldemond toekomst INTERREG

Wat zijn de belangrijkste punten voor  de nieuwe Interreg periode? De Euregio Scheldemond wil via een gebiedseigen insteek en euregionale strategische visie inzetten op thema’s waar in onze regio behoefte aan is. Bovendien pleiten we om Interreg dichter bij de burger te brengen via laagdrempelige initiatieven zoals Small Project Fund of People-to-Peolpe-projecten.