Integrale Veiligheid Scheepvaart Scheldemond

Projectleider Provincie Zeeland
Partners Federale dienst noodplanning Oost- en West-Vlaanderen
Totale kosten 47.000 EUR
Bijdrage Scheldemondfonds 23.000 EUR
Looptijd 2012-2013

In de havengebieden zijn vele partijen betrokken bij veiligheidsvraagstukken. De overheden (en tot op zekere hoogte de hulpdiensten) werken reeds behoorlijk intensief grensoverschrijdend samen, bijvoorbeeld in het Veiligheidsoverleg Scheldemond (Vakgroep Openbare Orde en Veiligheid/Euregionaal Veiligheids-overleg). Maritieme veiligheid op integrale wijze met alle betrokkenen zo effectief en efficiënt mogelijk organiseren is een uitdaging voor de zeer nabije toekomst.

Het samenbrengen van partijen rondom veiligheid kan een goede stimulans zijn om de havengebieden te profileren als aantrekkelijke havens voor vestiging, transport en handel. Het grensoverschrijdend samenbrengen van partijen is nog een extra uitdaging. Het samenbrengen op een fysiek in te richten locatie is zeker voor de Kanaalzone Gent-Terneuzen van groot belang.

In de vorm van een quick scan wordt, als eerste pijler, in beeld gebracht hoe een beleidscentrum voor scheepvaartgerelateerde calamiteiten fysiek ingebracht kan worden in het op te richten nautisch centrum.

Als tweede pijler dient de quick-scan een advies op te leveren over een realistische preparatie door hulpdiensten op calamiteiten in de betrokken havengebieden Gent, Terneuzen en Zeebrugge. Een overzicht van minimaal noodzakelijk aanwezig materieel en menskracht, gerelateerd aan het type schepen, transportbewegingen, vaarwegen en loskades, ontbreekt momenteel. Ondanks vele preventieve maatregelen, is er toch een adequate voorbereiding op calamiteiten noodzakelijk om de vrije doorgang te kunnen waarborgen of zo snel mogelijk weer herstellen. Hiermee worden de economische belangen van de havengebieden aanzienlijk gediend.

Onderdeel van de tweede pijler is verder het in beeld brengen van de wijze waarop de komst van een grensoverschrijdend oefencentrum voor maritieme veiligheid bij kan dragen aan de economische promotie van het gebied. Een koppeling met de plannen voor een centrum voor ondergrondse veiligheid wordt hierbij onderzocht. Hiermee wordt input geleverd aan de haalbaarheidsstudie die recent door het Nederlandse ministerie van Veiligheid en Justitie is opgestart naar de mogelijkheden van een gespecialiseerd centrum voor ondergrondse veiligheid in Terneuzen. Met een dergelijk oefencentrum kan aan de aanbodzijde van Safety-Base een extra kwaliteitsimpuls worden geven.

Het centrum dient de uitkomsten van de Europese projecten Up Safety (waarin een programma voor opleiden-trainen-oefenen bij ondergrondse infra, zoals tunnels, parkeerkelders en metrostations is ontwikkeld) en MIRG (waarin gespecialiseerde brandweerteams worden geformeerd en opgeleid om op te treden op schepen) verder uit te bouwen, en aan te passen naar nieuwe doelgroepen.