Scheldemond Werkt!

Projectleider Provincie Oost-Vlaanderen
Partners Provincies West-Vlaanderen, Zeeland, Antwerpen en Noord-Brabant
Totale kosten 40.000 EUR
Bijdrage Scheldemondfonds 40.000 EUR
Looptijd 2017

In het Scheldemondgebied van de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Zeeland, en met uitbreiding Antwerpen en Noord-Brabant lopen heel wat initiatieven op het vlak van grensoverschrijdend arbeidsmarktbeleid. Een greep uit de talrijke instanties en activiteiten: Eures Scheldemond, Euregio Scheldemond met Vakgroep Grensarbeid, het Interreg-project Grensinformatievoorziening Vlaanderen – Nederland, het GIP (GrensInformatiePunt) Scheldemond en het GIP Midden. Maar ook op nationaal niveau spelen verschillende initiatieven: Sectorplannen Grensoverschrijdende Arbeid, het Nederlandse GROS Actieteam grensoverschrijdende economie en arbeid, de websites rond grensarbeid van BBZ en Benelux.

Al deze initiatieven zijn zinvol, maar er is nood aan een overkoepelende regionale grensoverschrijdende visie over wat er in de Scheldemondregio moet gebeuren om de arbeidsmobiliteit optimaal te bevorderen. Ook een afgestemd afsprakenkader dat omschrijft welke (unieke) rol de verschillende instanties en de individuele actoren hierin kunnen opnemen is van belang. Het project Scheldemond Werkt maakt een degelijke oefening om te kijken wat de Scheldemond+ regio nodig heeft op vlak van grensarbeid. Het dient om een gedragen oefening te gaan, waarbij uitgegaan wordt van een gemeenschappelijk verhaal en vervolgens gekeken wordt wie wat kan doen om de visie te realiseren en welke middelen hiervoor aangewend kunnen worden.

Daartoe werd een opdracht gegeven aan een studiebureau die de volgende onderdelen bevatten:

  • Inventarisering van wettelijk kader – wie heeft welke wettelijke taken en bevoegdheden (Europees, nationaal, regionaal en lokaal)
  • Inventarisatie huidige partijen actief in het grensoverschrijdend arbeidsmarktbeleid (+ hun rol)
  • Inventarisatie huidige samenwerkingsinitiatieven met een overzicht van de partners, de doelstellingen, de concrete activiteiten per samenwerkingsverband.
  • Inventarisatie nog niet actieve partijen die ook een nuttige rol zouden kunnen hebben.
  • Opstellen van een gedragen visie en strategie ten behoeve van een betere grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit in de Scheldemondregio op basis van input geïnventariseerde partijen (huidige en nieuwe).
  • Opstellen van een strategische rolverdeling (op hoofdlijnen) die de unieke positie van elk(e) actor/gremium verduidelijkt en die als leidraad kan dienen bij het ontwikkelen van toekomstige acties.
  • Opstellen van een gedragen, aan de visie gekoppeld, actieplan op korte en lange termijn (niet statisch) met een indicatie van waar financiële mogelijkheden liggen.
  • Opstellen van een gedragen werkbare en efficiënte structuur voor de uitvoering van het actieplan.