North Sea Port District

Projectleider Architecture Workroom Brussels vzw
Partners Provincies Zeeland en Oost-Vlaanderen, stad Gent, gemeenten Evergem, Zelzate, Terneuzen, Borsele en Vlissingen  
Totale kosten 38.250,00 EURO  
Bijdrage Scheldemondfonds   38.250,00 EURO
Looptijd 2019-2020
North Sea Port

In samenwerking tussen de partners worden de eerste stappen gezet richting een strategische visie voor North Sea Port District en het bepalen van een actieplan. Er wordt gezocht naar gemeenschappelijke grensoverschrijdende kansen/hefbomen voor het havengebied. Belemmeringen worden aangepakt en weggewerkt.

Het doel van deze oefening moet uiteindelijk zijn:

  • Het grensoverschrijdend havengebied maximaal versterken
  • Gemeenschappelijke kansrijke thema’s benoemen waarop kan samengewerkt worden
  • Krachten bundelen
  • Profilering van het havengebied waar het goed wonen, leven en werken is en het dus opportuun is om te investeren
  • Het havengebied promoten als regio waar veel gebeurt en op die manier Europese (en andere) subsidies proberen binnen te halen
  • Lobby-instrument

Via drie workshops wordt onderzocht:

  • rond welke thema’s kan worden samengewerkt en welke knelpunten moeten worden aangepakt.
  • hoe North Sea Port District zich verhoudt tot de ruimere regio (link met strategische grensvisie Euregio Scheldemond)?
  • of er een SWOT-analyse dient gemaakt te worden van het gebied?
  • of er grensoverschrijdend cijfermateriaal moet verzameld worden over het gebied (opp., aantal inwoners, werkgelegenheid, onderwijs, economische bedrijvigheid, …)

Hierna wordt bekeken of er voldoende argumenten en materiaal voorhanden zijn om in te zetten op een strategisch project in het kader van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. De uitkomsten van de workshops zullen gebruikt worden als input van een eventueel strategisch project. Aan Nederlandse zijde wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om een gelijkaardig traject op te zetten waarbij een koppeling wordt gemaakt met de Nederlandse en Zeeuwse Omgevingsvisie. De workshops kunnen waar mogelijk gekoppeld worden aan de regiotafels in het kader van de Zeeuwse Omgevingsvisie.

Een vierde workshop volgt voor het opstellen van een werkagenda waarin reeds een aantal quick-starts benoemd worden.

Dit voorbereidingstraject wordt opgezet door Architecture Workroom Brussels in samenwerking met de partnerbesturen. Er worden twee organen in het leven geroepen. Enerzijds een ambtelijke kerngroep, bestaande uit AWB en vertegenwoordigers uit de zes gemeenten en de twee provincies, die het hele traject samen uitvoeren. Anderzijds een stuurgroep, bestaande uit AWB, de algemeen directeuren van de zes gemeenten en twee directeuren van de twee provincies, die het proces sturen.