Data naar Actie (DNA)

Projectleider Provincie Oost-Vlaanderen
Partners Provincie Zeeland, POM West-Vlaanderen en KvK Zuidwest-Nederland
Totale kosten 25.000 EUR
Bijdrage Scheldemondfonds 25.000 EUR
Looptijd 2012-2014

Om een sterke integrale strategie te ontwikkelen moet de input vanuit de vakgroepen en sectoren worden getoetst aan, en onderbouwd worden door cijfermateriaal. Een eerste onderdeel van dit project is dan ook een sociaal-economische situatieschets van de Euregio. Het gaat hierbij om cijfers met betrekking tot demografie, arbeidsmarkt en de ‘innovatietroeven’ biogebaseerde economie, duurzaamheid in havengebieden en innovatie in de zorg.

Hoewel de uiteindelijke strategie waarnaar wordt toegewerkt zich niet enkel richt op sociaaleconomische thema’s (bijvoorbeeld een thema als klimaatadaptatie heeft ook de warme aandacht van de Scheldemondraad en zal in de strategie een plek moeten krijgen) wordt voorgesteld om de situatieschets af te bakenen tot (sociaal-)economisch materiaal. Rond het thema klimaatverandering bestaat informatie voor beide zijden van de grens (klimaateffectschetsboek; Euregio-project ‘Neem de Mensen Mee!’).

De sociaal-economische situatieschets wordt gepresenteerd in een bescheiden maar aantrekkelijke brochure. De relevantste cijfers worden toegevoegd aan de website van Euregio Scheldemond (onderdeel Euregio in cijfers). De brochure zal verspreid worden binnen de drie provinciehuizen en overige belangrijke partners binnen de Euregio. Maar ook Vlaamse en Nederlandse beleidsmensen zullen een exemplaar overhandigd krijgen. Bovendien is het de bedoeling dat de brochure gebruikt kan worden als handig promotie-instrument op allerhande nationale en internationale bijeenkomsten.