EU[regio] 2020

Projectleider Provincie Zeeland
Partners Provincies Oost- en West-Vlaanderen
Totale kosten 48.000 EUR
Bijdrage Scheldemondfonds 48.000 EUR
Looptijd 2011-2013

De provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland willen via grensoverschrijdende samenwerking slimme, groene en inclusieve groei bewerkstelligen, zodoende bijdragen aan de Europe2020-doelstellingen en daarbij maximaal gebruikmaken van Europese fondsen. Doelstelling van EU[regio] 2020 is om hiervoor draagvlak en engagement te ontwikkelen bij relevante partners en een vliegende start te geven aan de ontwikkeling van concrete projecten, met name voor de Europese budgetperiode 2014-2020. Belangrijke elementen hierin zijn de organisatie van één brede stakeholdersconferentie en 6 thematische projectacquisitie-events. In 2010 lanceerde de Europese Commissie de Europe 2020-doelstellingen. Deze doelstellingen zullen leidend zijn voor de kaders voor alle toekomstige Europese subsidiëring en financiering, zoals de Interreg-programma’s, de kaderprogramma’s, de Europese Investeringsbank (EIB), et cetera. De Scheldemondraad is zich bewust van de te treffen voorbereidingen om maximaal de Europese kansen te benutten. Zo is het noodzakelijk om voldoende focus en kritische massa te genereren, gericht op een select aantal (innovatie)speerpunten.

Binnen het traject ‘Innovatietroeven’ heeft de Scheldemondraad in aanzienlijke mate die focus bepaald. Biogebaseerde economie, assistieve technologie en duurzame (energie in) havens zijn de innovatietroeven die zullen worden uitgespeeld voor de toekomstige Interregprogramma’s en voor Europese programma’s en financieringsbronnen buiten de structuurfondsen. Aquacultuur, adaptatie aan de klimaatverandering (specifiek waterbeleid: ‘Water voor nu en later’) en demografische veranderingen zijn drie overige centrale thema’s. Het is één zaak om dergelijke accenten te leggen, maar een tweede om ‘het veld’, specifiek onderzoeksinstanties, onderwijsinstanties, bedrijfsleven en andere stakeholders, zover te krijgen dat men daadwerkelijk gebruikmaakt van de kansen die worden geboden door de EU (subsidies en leningen) en de provincies (aanjagen, cofinanciering, garantstellingen).

In het verleden heeft de Scheldemondraad telkens een belangrijke rol gespeeld in het voorbereiden van inhoudelijke keuzes voor de Interreg-programma’s (met name het Vlaanderen-Nederland programma) en in het activeren van het veld, om aan projecten te gaan werken. Zo werden in de aanloop naar Interreg IV Vlaanderen-Nederland twee stakeholdersconferenties in Blankenberge georganiseerd waarop duizenden contactpersonen aan beide zijden van de grens werden uitgenodigd om hun voorstellen te doen voor het nieuwe programma. Niet alleen gaven zij zo input, maar ze werden ook geactiveerd om aan de slag te gaan met hun ideeën, met als resultaat een overweldigende toevloed van projecten bij de start van het Interreg-programma, met alle positieve gevolgen vandien. Voor het vijfde Interreg-programma is het aangewezen om wederom een soortgelijke activiteit te ontwikkelen. De context is echter sterk veranderd, waardoor ook de voorgestelde aanpak anders is. Zo richt de Scheldemondraad nu zijn activiteiten op alle Interreg-programma’s, niet enkel het Vlaams-Nederlandse, én op de kaderprogramma’s en andere Europese fondsen en financieringsbronnen. Bovendien wordt er veel meer focus gelegd op concrete innovatie. Dit alles moet ertoe leiden dat de grensoverschrijdende samenwerking tussen 2014 en 2020 een grote vlucht neemt door de totstandkoming van meer grootschalige, innovatieve en/of impactrijke grensoverschrijdende projecten. Die projecten op hun beurt hebben als finaliteit slimme, groene en inclusieve groei voor de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland.